REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W GOSPODARSTWIE ZAJĄCÓWKA

 

   

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia usług wynajmu pokoi przez Gospodarstwo Zającówka  mieszczące się  w Paszkowie 30, zwanego dalej Zającówką, jak również przebywania na terenie obiektu oraz wzajemne prawa i obowiązki gospodarzy obiektu i Gościa oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Zajacówce. Dokonując powyższych czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Zwłaszcza rozpoczęcie pobytu w Zającówce jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa bez żadnych zastrzeżeń.

§ 2

1. Najmujący pokój Gość Zającówki zobowiązany jest przy meldowaniu do okazania Gospodarzowi dokumentu ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Gospodarz ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2.     Pomieszczenia mieszkalne w Zającówce zwane dalej "pokojami" lub „pokojami gościnnymi” wynajmowane są na doby.

3.   Jeżeli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.   Pokój wynajęty i opłacony nie można anulować z powodu indywidualnych oczekiwań gościa.

5. Rezerwacja ma status gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości co najmniej 30% lub 50% ceny usługi podanej przez Gospodarzy Zającówki lub całości ceny (100%), w ciągu doby od momentu jej złożenia chyba, że strony ustalą inaczej. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6.    W przypadku braku odwołania rezerwacji gwarantowanej pokoju na 7 dni  przed planowanym przybyciem lub w przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie do Gospodarstwa, wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

7.    W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Gospodarz ma prawo do jej anulowania bez zgody Gościa po 24h, lub wcześniej, z powodu ilości dokonanych rezerwacji gwarantowanych. Gość powinien upewnić się telefonicznie w dniu przyjazdu czy jego rezerwacja niegwarantowana jest aktualna.

§ 3

1.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Zającówki powinien zgłosić Gospodarzom do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2.       Gospodarze uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

§ 4

1.     Gość Zającówki nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet w sytuacji jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2.     Osoby niezameldowane  mogą przebywać w wynajmowanych pokojach od godz. 10-ej do godz. 22-ej.

3. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju.

4.  Gospodarze Zającówki mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin. Wyrządził szkodę w mieniu Zającówki lub mieniu innych gości. Wyrządził szkodę na osobie innego gościa, pracownika lub innych osób przebywających w pokojach gościnnych. Zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Zajcącówki.

 

§ 5

1.     Pokoje gościnne Zajacówka  świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich Gospodarzom obiektu.

2.      Gospodarze Zającówki mają obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
- bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Zającówce,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
- sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Gospodarze Zającówki dołożą starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 6

Na życzenie Gościa Zającówka świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

-  udzielanie informacji związanych z pobytem, podróżą, atrakcjami turystycznymi w pobliżu,
-  budzenie o oznaczonej godzinie,
-  przechowywanie bagażu. Gospodarze Zającówki mogą odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
-  dokonywanie rezerwacji w innych obiektach noclegowych w Polsce.

§ 7

1.     Parkowanie samochodu, motocykla na terenie obiektu jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i jest bezpłatne dla Gości Zającówki.

2. Gospodarze Zającówki nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, motocykla lub innego pojazdu Gościa.

§ 8

Gospodarze Zającówki nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych pozostawionych w pokojach i na terenie obiektu.

§ 9

1.       W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

2.      Zachowanie gości i osób korzystających z pokoi gościnnych  nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Gospodarze mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 10

1.     Gość zobowiązany jest do używania pokoju gościnnego, ogólnodostępnej kuchni i salonu oraz sprzętów znajdujących się w nich oraz innych sprzętów w obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się,  że drzwi wejściowe są zamknięte oraz ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia elektryczne i elektroniczne, zgasić światło oraz zakręcić krany.

2.      Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

3.     Gość Zającówki ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w obiekcie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

4.      Gość powinien zawiadomić Gospodarzy obiektu o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a także o uszkodzeniu lub utracie rzeczy przez niego.

5.   Jeśli Gość podczas swojego pobytu w pokoju gościnnym nie zgłosi braków w wyposażeniu pokoju i łazienki, to po wyjeździe Gościa, w przypadku stwierdzenia braku któregoś z elementów wyposażenia, Gospodarze mają prawo obciążyć Gościa za braki w wyposażeniu.

6.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju a ponadto urządzeń elektrycznych o mocy ponad 1kW.

§ 11

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju mogą zostać odesłane na życzenie gościa pod wskazany adres za dodatkowa opłatą. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty zostaną  przez okres 1 miesiąca przechowane, a po przekroczeniu tego okresu  zutylizowane.

§ 12

1.    W obiekcie Zającówka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)

2.      Wyznaczone miejsce do palenia znajduje się przed obiektem.

3.     Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych lub innych używek w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju (250 złotych) oraz ewentualnego przyjazdu straży pożarnej (2500 złotych).

§ 13

Dzieci na terenie obiektu nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.Za zachowania dzieci, w tym poczynione zniszczenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

§ 14

1.      Na terenie Zającówki pobyt czworonogów możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu go z właścicielami obiektu.

§ 15

 

 1.      Na terenie Zającówki dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowano monitoring terenu oraz komunikacji wewnątrz budynku. Goście chcący skorzystać z naszych usług wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez system monitoringu.

Gospodarze ZAJĄCÓWKI